Privacybeleid

Organisatie (hierna genoemd: de Organisatie):

 

BVBA PARTNERS IN LAW
Meester Patrick Bernard MARTENS

Meester Stefan PIETERS

Meester Steven DESCHREVEL
Meester Pieterjan DENS
Meester Julien WYDOODT

Meester Janne DEVOLDER

Meester Victoire DESMET

 

Contactgegevens:     Gistelse Steenweg 300
                               8200 BRUGGE

                                Tel: +32 50 39 55 00
                                Fax: +32 50 39 54 39

                                www.partnersinlaw.be

                                info@partnersinlaw.be.bevoornaam.naam@partnersinlaw.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De Organisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@partnersinlaw.be

 

Verantwoordelijke voor de Gegevensbescherming:

 

Meester Stefan PIETERS
stefan.pieters@partnersinlaw.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Organisatie verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Burgerlijke stand

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

De Organisatie verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@partnersinlaw.be.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De Organisatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de Organisatie rust;

 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;

 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Organisatie;

 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • U (desgevallend) de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Geautomatiseerde besluitvorming:
De Organisatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De Organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De Organisatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

 

Wij zien er op toe dat bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, instaan voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

De Organisatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Organsiatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@partnersinlaw.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

De Organisatie houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

 

U dient wel voor ogen te houden dat de Organisatie gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

 

De Organisatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00

 +32 (0)2 274 48 35

 contact@apd-gba.be